skoolreëls


15.9 Skoolreëls/ School rules

HOëRSKOOL KROONSTAD HIGH SCHOOL

 

2017

 

Skoolreëls

 1. DISSIPLINE EN TUG:

 

 

Om ter wille van 'n omvattende Christelike opvoeding die leerder met liefdevolle begrip te dissiplineer en waar nodig te tugtig.

 

Orde, dissipline en respek vir elke individu vorm die grondslag vir sukses in 'n gelukkige skoolgemeenskap. So word die bevordering en instandhouding van die gehalte van die leerproses verseker.

 

Voorts moet elke leerder die geleentheid gegun word om sy/haar talente en vermoëns optimaal te ontwikkel, wat ook die aanleer van verantwoordelikhede en selfstandigheid insluit.

 

Hierdie stelsel behoort aan elke leerder, sekuriteit en geborgenheid te bied te midde van morele en geestelike verval in die wêreld.

 

Deur effektiewe kommunikasie moet die skool en ouers in vennootskap die beste vir elke leerder bied.

 

Tugtiging vind onmiddellik plaas en is nie deel van 'n lang uitgerekte proses nie, behalwe waar die Skolewet anders voorskryf.

 

1.2       Riglyne:

 

Hierdie dissiplinêre stelsel is in lyn met die konstitusie van die skool, toepaslike wetgewing, asook die gedragskode van die personeel.

 

Dit is 'n gedesentraliseerde stelsel, waar elke graad oor 'n graadhoof (GH) beskik wat by magte is om die tug toe te pas soos vervat in die tugprosedure. Behoorlike boekstawing, met die leerder se handtekening daarby, moet deur die GH gehou word.

 

Toepassing van tug vind plaas nadat skuld bo redelike twyfel vasgestel is.  Tydelike skorsing is dadelik van krag en geld vir alle fasette van skoolaktiwiteite.

 

Leerders en ouers moet elke keer gewaarsku word ten opsigte van die tugstappe wat by die volgende oortreding in werking tree.  Die rehabilitasie van die leerder bly steeds 'n kernbeginsel. 

 

Dit is aanvaarbaar dat 'n brief via die leerder na die ouers in die verband gestuur word. 'n Leerder moet teken vir die ontvangs van die brief asook onderneem om dit aan sy ouers/voogde te oorhandig.

 

1.3       Personeel:

 

Personeel is bemagtig om rekord te hou van oortredings in 'n strafboek, strafkaarte uit te skryf en aan die betrokke graadhoof vir verdere optrede deur te gee.

 

Waarskuwings (ook mondelings) kan beskou word as tug vir 'n eerste oortreding.

 

            ’n Leerder mag tydelik uit 'n klas gesluit word totdat die versuim of oortreding reggestel is of 'n onderneming deur die leerder gegee word om sy/haar gesindheid positief te verander.  Die ouers moet egter elke keer aangaande die situasie in kennis gestel word.  Detensie tydens pouses en middae mag oorweeg word indien dit 'n oplossing kan bied vir interim-dissiplinêre probleme.

 

1.4       Verteenwoordigende Raad van Leerders:

 

Hierdie leerders is bemagtig om leiding te neem ten opsigte van die uitbouing van die etos van die skool

 

Geen dissiplinêre stappe mag deur hulle self geneem word nie, maar mag dit wel na die betrokke graadhoofde/voogonderwysers verwys.

 

1.5.1     Die skool volg 'n debietstelsel.  'n Afskrif word vir u aandag hierby aangeheg.

 

 

 

 1. ALGEMEEN:

 

2.1        Die skooldag begin daagliks om 07:25 en sluit om 13:40. Vrydae sluit die skool om 13:00. Leerders moet betyds wees vir skool.

 

 

2.2       Godsdiensopening vind plaas soos deur die personeel bepaal, hetsy in die saal of in die vierkant.

 

2.3        Tydens saal- en vierkantopeninge word goeie gedrag verwag en geselsery is ontoelaatbaar.  Ag moet geslaan word op die onderwyser(s) en/of VRL-lid wat orde moet handhaaf.

 

2.4        Gereelde en stiptelike skoolbesoek word verwag.  In die geval van afwesigheid moet die ouer skriftelik kennis gee op dieselfde dag wanneer die leerder terugkom.  Koshuisvaders/moeders is verantwoordelik vir kosgangers wat deur die week siek word.  Wanneer 'n leerder langer as 3 dae afwesig is, moet 'n doktersertifikaat ingedien word.  So ook wanneer 'n leerder tydens 'n eksamen afwesig is.  Koshuisleerlinge wat gedurende skooltyd siek word, moet by die sekretaresses dit so aanmeld sodat die koshuisvader / -moeder in kennis gestel kan word.

 

2.5        Tandarts- of doktersbestelling tydens skoolure skep vir ons baie probleme.  Beperk dit asseblief.  Dit geld vir afsprake ten opsigte van rybewyse ook.  Hierdie afsprake moet gedurende vakansies / na-ure gemaak word.

 

2.6        Leerders mag slegs met skriftelike toestemming die skoolterrein tydens skoolure verlaat.  Ouers word versoek om vooraf reëlings in dié verband te tref.  Indien die ouers nie VOORAF met die sekretaresses reël nie, gaan GEEN LEERDER toestemming kry om die skool te verlaat nie.

 

2.7        Die koshuise mag nie tydens skoolure besoek word sonder die toestemming van die koshuisvader nie.

 

2.8        Periodewisseling moet ordelik geskied.  Die trappe moet reg gebruik word. Leerlinge mag nie laat wees vir ’n klas nie. Afkondigings kondig nie die einde van 'n periode aan nie.

 

2.9        Gedurende onderrigtyd mag geen leerder sonder ‘n toestemmingskaart uit 'n klas wees nie, indien wel mag slegs een leerder na die kantoor gestuur word. Geen leerder mag buite onderrigtyd in 'n klaskamer of tydens pouse sonder toestemming wees nie.

 

Geen leerder sal gedurende klastye in die kantoor gehelp word nie. Betalings word slegs voor skool of tydens pouse gedoen.

 

 1. SKOOLTERREIN

 

3.1        Geen leerder mag met fietse , motorfiets of motors op die skoolterrein peuter nie.  Fietse moet te alle tye gesluit wees.

 

3.2        Slegs  die aangewese parkeerarea mag vir motors, motorfietse en fietse gebruik word.  Die nodige toestemmingsskyfie moet op motors aangebring word. Leerders moet wettige lisensies hê.

 

3.3        Ouers word versoek om aan die begin en einde van 'n skooldag nie die skoolterrein binne te ry nie, om sodoende verkeers-opeenhopings te voorkom. Vermy die gebruik van die skool se hoofhek.

 

3.4       Geen leerder mag op die terrein sonder ’n geldige rybewys ry nie.

 

3.5        Gedurende die skooldag mag geen leerder in die fietshokkies, tennishuisies of sportkompleks wees nie. Die areas waar daar huise is, mag ook nie betree word nie.  Die gebied agter die werkswinkels mag nie betree word nie.  Gedurende pouses en voor skool is rondhang by hekke en heinings verbode en leerders mag nie na die terreine van ons buurskole gaan nie.  Leerders mag ook nie in die omgewing van die personeelkamer en afdakke vir personeelvoertuie kom nie.

3.6       Slegte en kwetsende taalgebruik is ten strengste verbode.

 

3.7       Seuns mag nie met hul hande in hul broeksakke loop nie.

 

3.8       Kougom kou, eet en drink in klaskamers is verbode.

 

3.9        Geen selfone of enige ander elektroniese apparaat (bv. I-pod; MP3 spelers, oorfone, mobiele klanksisteme) word tydens klastyd toegelaat nie.  Selfone kan egter vir opvoedkundige redes gebruik word indien die onderwyser toestemming daarvoor gee. Sou bogenoemde andersins by 'n leerder gevind word tydens klastyd, sal dit gekonfiskeer word en vir 14 dae in die kluis bewaar word, waarna dit deur die ouer/ kind afgehaal kan word. Te veel diefstal en ander ongerymdhede vind plaas, wat personeel en die skoolhoof se tyd mors in die verband. Geen uitsonderings sal gemaak word nie!

 

3.10      ’n Leerder moet elke dag sy huiswerk doen en die regte boeke skool toe bring.  Afskryf van huiswerk en/of duplisering daarvan word ten strengste verbied.  Eerlikheid word te alle tye van leerders verwag.

 

3.11      Omsendbriewe, rapporte, inligtingstukke of antwoordstrokies moet stiptelik volgens onderwysvoorskrifte skool toe teruggebring word.

 

3.12      Graffiti op boeke, geboue en banke, asook vandalisme, word ten strengste afgekeur en verbied.  Ouers sal verantwoordelik gehou word in die verband.  Rommelstrooi is streng verbode.  Leerders is verantwoordelik vir opruiming en skoonmaak van terrein na sportbyeenkomste.

 

3.13      Die besit van, gebruik, ruik na en/of onder die invloed van die volgende is verbode:

         Alkohol

         Sigarette en ander dwelms

         Vuurwapens of ander gevaarlike wapens/voorwerpe

         Pornografiese materiaal

         Verdagte CD's, kassette en video's

 

3.14      Die volgende word in 'n baie ernstige lig beskou:

Leerders wat hulle skuldig maak aan die gebruik van alkohol of enige ander dwelmmiddels, asook leerders wat kriminele oortredings begaan.

 

3.15      Baklei / intimidasie / viktimisasie / diefstal word as ernstige oortredings beskou.  Klipgooi, natgooi en rowwe / gevaarlike speletjies word verbied.

 

3.16      Gesels in klasse is ontwrigtend en word nie toegelaat word nie.

 

3.17      Hande vashou en liefkosings op die skoolterrein of enige geleentheid waarby die skool betrokke is, is ontoelaatbaar.

 

3.18      Goeie en eerbiedige gedrag teenoor personeel / VRL-lede / werkers en medeskoliere word vereis.  Die teenoorgestelde gedrag sal in 'n baie ernstige lig beskou word.

 

3.19      Bo en behalwe hierdie algemene reëls, is daar ook orde-reëls wat toegepas word vir die handhawing van goeie dissipline en orde om die skool se totale funksionering en werking te rig. Alle leerders is ook hieraan onderworpe.

 

3.20      Volgens die Onderwyswet word die herhaaldelike oortreding van enige skoolreël of skooldragreël as wangedrag beskou en sal daar  baie streng teen sulke leerlinge opgetree word.

 

 1. RIGLYNE T.O.V NETHEID:

 

4.1       Algemeen – Hare

 

 1. a) Enige nuwerwetse of “afwykende” haarstyle moet vooraf aan die skool voorgelê word.
 2. b) Die kuif mag nie die wenkbroue raak nie.
 3. c) Na 'n vakansie moet die hare dadelik reg wees (kleur, lengte, ens.)
 4. d) Seuns mag nie “dreadlocks” dra nie.
 5. e) Onderwysers het die reg om 'n leerder aan te spreek indien ’n haarstyl onaanvaarbaar is en volgens die tugstelsel te straf.

 

 

4.2       Dogters – hare

 

 1. a) Verlengstukke:

         Moet aanvaarbaar en natuurlik wees

         Moet agter in die nek of soos ’n poniestert gedra word. 

         Moet dieselfde kleur as die leerder se eie hare wees

         Geen krale of ander versiersels mag in die hare gevleg word nie.

 1. b) Hare moet aanvaarbaaar en natuurlik wees.
 2. c) Slegs bruin, wit, swart of skoolkleure (groen + vlootblou) rekkies, knippies, haarbande en linte mag gedra word.
 3. d) Sodra hare aan die onderpunt van die kraag raak, moet dit vasgemaak word.

           

4.3       Seuns – hare

 

 1. a) Hare moet volgens die volgende voorskrif gesny word:

         Hare mag nêrens so lank wees dat dit die ore, wenkbroue of kraag raak nie.

         Hare mag nie gedeeltelik kaalgeskeer word of in 'n sampioenstyl gedra word nie.

         Hare mag nie gekleur word en geen ligstrepies word toegelaat nie.

         Hare moet uitgedun word as dit gesny word - eweredig en korter.

 1. b) Baard en snor moet geskeer wees
 2. c) Bakkebaard mag nie langer as die middel van die oor wees nie.
 3. d) Daar mag geen insny van strepe of patrone in die hare of wenkbroue wees nie.
 4. e) Die hare bo-op die kop mag nie hoër as een cm wees nie.

 

4.4       Naels:

 

 1. a) Naels moet netjies en kort wees
 2. b) Slegs kleurlose naellak word toegelaat.
 3. c) Geen “French Manicure” nie.

 

4.5       Grimering:

 

 1. a) Geen grimering word toegelaat by skooldrag of sportdrag nie. Dit sluit onderlaag, oogomlyner en maskara in.

 

4.6       Juwele:

 

 1. a) Geen juwele word by skooldrag of sportdrag toegelaat nie. Geen armbande of kettings om die  nek word toegelaat nie.
 2. b) Slegs een dun oorringetjie (10mm deursnee) of klein goue of silwer knoppie /stud word vir dogters, in die onderste gaatjie van elke oor, toegelaat. Geen groot blink stene of pêrels nie.
 3. c) Alle ander juwele by seuns sowel as dogters sal gekonfiskeer word en tot die einde van die jaar in die kluis toegesluit word.
 4. d) Tatoeëring: Geen sigbare tatoeëring, “body piercing” of studs word toegelaat nie.

 

 1. ALGEMEEN:

 

5.1        Kleurbaadjies en truie se moue  mag nie opgetrek of opgerol word nie.  Te groot moue en verrekte moue is ook ontoelaatbaar.

 

5.2       Wanneer  hempsmoue opgerol word, moet dit netjies en tot bokant die elmboog opgerol word.

 

5.3       Geen skooldrag (ook sportdrag)  mag met enige ander drag gemeng word nie.

 

5.4       ’n Skoolbaadjie met die skoolwapen daarop saam met ’n skooltrui indien dit koud is.

 

5.5        Alle deelname aan skoolaktiwiteite, hetsy wedstryddeelname of as toeskouer, moet in die voorgeskrewe sport- of skooldrag gedoen word.

 

5.6       Geen hemp mag uithang nie. Hemde moet ten alle tye altyd netjies ingesteek wees. Slegs 

             effekleurige frokkies of  t-hemde (sonder enige prente of woorde daarop) mag onder skoolhemde

             gedra word.

 

5.7       Alle leerders moet baadjies en das tydens saal-opening dra.

5.8        Vrydae mag provinsiale spelers,1ste span spelers en groepe soos ooreengekom, hulle klere dra wat in die huidige jaar verwerf is.

 

5.9       Skoolboeke moet in stewige drasakke of skooltasse gedra word.

 

 1. KLEREDRAGREëLS:

 

6.1       SEUNSDRAG  

 

Somer:

 

Ligblou  kortmouhemp met skoolwapen op hempsak

Grys kortbroek, swart gordels en gewone gespes.

Vlootblou skoolkouse, swart skoolskoene (Ronde punt. Geen formele skoene nie.)

 

 

Winter:

 

Ligblou langmouhemp met skoolwapen op hempsak en skooldas

Grys langbroek (Reguit pype. Die broek mag nie afgewerk word nie. Geen nou/ “skinny” / “thight fit” broeke nie.)

Vlootblou skooltrui met strepe en/of vlootblou skoolbaadjie

Geen sweetpakbaadjies

Vlootblou skoolkouse met strepe of grys kouse onder langbroeke

Swart skoolskoene (Ronde punt. Geen formele skoene nie.)

 

Matrieks: Somer en Winter

 

Ligblou hemp met skoolwapen op hempsak en matriekdas

Vlootblou skoollangbroek (reguit pype), Die broek mag nie afgewerk word nie. Geen nou / “skinny” / “thight fit” broeke nie.)

Swart gordels en gewone gespes.

Vlootblou skooltrui met strepe / wit matriektrui

Vlootblou skoolbaadjie

Vlootblou skoolkouse

Swart skoolskoene (Ronde punt. Geen formele skoene nie.)

Sportdrag

 

Skoolsweetpak

Atletiekdrag: Hempies, broeke, sportsakke en skoolpette by die skool beskikbaar

 

6.2       DOGTERSDRAG:        

 

Somer:

 

Ligblou kortmouhemp met skoolwapen op hempsak

Geruite skoolromp / broekromp

Wit sokkies

Swart skoolskoene

 

Winter:

 

Ligblou langmouhemp met skoolwapen op hempsak en skooldas

Geruite skoolromp / broekromp

Vlootblou skooltrui met strepe en/of vlootblou skoolbaadjie

Geen sweetpakbaadjies

Geen dri-macs

Swart sykouse (opaques)

Vlootblou skoollangbroek (by skool beskikbaar)

Swart skoolskoene

 

 

 

 

 

Matrieks : Somer en Winter

 

Ligblou langmouhemp met skoolwapen op hempsak en matriekdas

Vlootblou skoolromp

Vlootblou skoollangbroek (by skool beskikbaar)

Vlootblou skooltrui met skoolstrepe / wit matriektrui

Vlootblou skoolbaadjie

Wit sokkies (somer)

Vlootblou (opaques) sykouse(in die winter)

Swart skoolskoene

 

Sportdrag

 

Skoolsweetpak

Atletiekdrag : Hempies, broeke, rompies, sportsakke en skoolpette by die skool beskikbaar

 

6.3       ALGEMEEN:

 

 

6.3.1     Daar mag van tyd-tot-tyd toestemming gegee word dat gewone klere in amptelike skoolure of na            sosiale of siviele geleenthede aangetrek word.

 

6.3.2     Slegs skoolserpe mag gedra word en geen mussies is toelaatbaar nie.

 

6.3.3     Oorverwarmers word nie toegelaat nie. 

 

6.4       Die volgende kleredrag is onaanvaarbaar t.o.v hierdie sosiale geleenthede

 

 

6.4.1     Onwelvoeglikhede of dubbelsinnighede wat op klere gedruk of aangebring is.

 

6.4.2     Onderklere wat by boklere uitsteek (seuns en dogters)

 

6.4.3     Tydens sokkies moet leerders sindelik geklee wees en toesighouers het die reg om leerders toegang te weier wat nie behoorlik geklee is nie.

 

Oortreders van bogenoemde voorskrifte sal op die volgende wyse gestraf word:

Debietpunte en tydelike uitsluiting totdat regstelling plaasgevind het.  Graadhoof kontak ouers vir onmiddelike regstelling.

 

OUERS SE ONDERNEMING:

 

Hiermee onderneem ons as ouers om toe te sien dat bogenoemde skoolreëls deur ons kind nagekom word. Ons onderneem ook om toe te sien dat huiswerkopdragte en portefeuljetake deur ons kind gedoen sal word.

 

______________________________________                             _________________

                   HANDTEKENING: OUERS                                                                             DATUM

 

 

______________________________________                             _________________

                   HANDTEKENING: LEERDER                                                                          DATUM

 

KROONSTAD HIGH SCHOOL

 

School Rules 2017

 

 1. DISCIPLINE AND PUNISHMENT:

 

1.1       Aim:

 

For the sake of laying the foundation of a complete Christian education, the learner will be treated with compassion and also be disciplined and punished when necessary.

 

Order, discipline and respect for each individual forms the basis for success in every happy school community. This also ensures the promotion and upkeep of the quality of the learning process.

 

Furthermore, each learner must be given the opportunity to develop his or her talents and abilities to the fullest. This includes learning to accept responsibility and being independent.

 

This system should provide each learner with safety and security in a world suffering moral and spiritual decay.

 

Through effective communication, the partnership between school and parents must provide each learner with the best opportunity for him/her to reach his/her full potential.

 

Punishment takes place immediately and is not a long extended process, except when prescribed differently by the Schools' Act.

 

1.2       Guidelines:

 

This disciplinary system is in line with the constitution of the school, the relevant legislature, as well as the code of conduct of the staff.

 

It is a decentralized system, where each Grade has a Grade Head/Guardian (GH) who has the authority to carry out punishment as set out in the disciplinary code.  Proper records, signed by the learner, must be kept by the Grade Head.

 

Disciplinary measures are carried out immediately as soon as guilt has been established beyond a reasonable doubt.  Temporary expulsion becomes effective immediately and affects all aspects of the school's activities.

 

Learners and parents must be warned and notified with regard to the disciplinary measures that will be taken should another transgression take place. The learner's rehabilitation remains the main goal. It is an acceptable procedure to send a letter via the learner to the parents. The learner signs when receiving the letter and undertakes to give the letter to his/her parents / guardian.

 

1.3       Educators:

 

Educators are authorized to keep record of transgressions in a Punishment Book, make out punishment cards and pass on relevant information to the Grade Head for further action.

 

Warnings given (also given verbally) can be regarded as punishment for a first-time offense.   

 

A learner may temporarily be excluded from attending a class until the transgression has been rectified or an undertaking has been given by the learner to change his / her attitude positively. Parents will be contacted and informed of the situation.  Detention during breaks or in the afternoons may be considered should it offer a solution to an interim-disciplinary problem.

 

1.4       Representative Council of Learners:

 

These learners have the authority to take the lead regarding the development of the ethos of the school.

 

No disciplinary action may be taken by the members of this committee, but they may report the problem to the relevant educators and Grade Heads /Guardians on problems and appropriate measures to take.

1.5       Disciplinary and Punishment System:

 

1.5.1    The school follows a debit system.  A copy is attached for your attention.

1.5.2    Detention: Takes place on Friday afternoon from 13:15 to 16:15.

1.5.3    Honesty is expected of everybody, false names may not to be used.

 

 

 1. GENERAL:

 

2.1        The school day begins at 07:25 and closes at 13:40. The school closes at 13:00 on Fridays     Learners must be punctual.

 

2.2        Morning prayers will take place as planned by staff members during assembly in either the hall or quadrangle.

 

2.3        During assembly in the hall and quadrangle, good behaviour is expected.  Talking is not allowed. Obey teachers and/or RCL members who have to maintain order.

 

2.4        Punctual and regular school attendance is expected.  In the case of absence, the parent or guardian is expected to give written notice the day the learner returns to school. Hostel parents are responsible for boarders who become ill during the week. Should a learner be absent for more than 3 days, a medical certificate must be submitted.  When a learner is absent during the exams, a medical certificate must be handed in on the day the learner is absent.  Hostel boarders who become ill during school hours, must inform the Secretaries so that the hostel parents can be notified.

 

2.5        No dentist, doctor or driver's license appointments may be made during school hours as this causes us many problems.  These should be made after school or during school holidays, or be absolutely limited.

 

2.6        Learners may only leave the school terrain during official school hours if they have obtained written permission. Parents are requested to make prior arrangements with the office in this regard.  If the parents do not make prior arrangements, NO LEARNER will be permitted to leave the school.

 

2.7        Nobody is allowed to visit the hostels during school hours without the permission of the hostel father.

 

2.8        Moving between classes / periods must be done in an orderly fashion.  The stairs must be used correctly. Learners must not be late for class.  Announcements over the intercom during class do not mean it is the end of the period.

 

2.9        No learner may be outside during class time without a permission card (only one learner is allowed to go to the office).  Learners are not allowed inside a classroom during break or after school without permission. Learners will only be assisted at the office during break. Payments must be done before school and during breaks only.

 

3          School Terrain:

 

3.1        No learner may tamper with bicycles, motorcycles or cars on the terrain.  Bicycles must be locked at all times.

 

3.2        Only designated areas may be used for cars, motorcycles and bicycles. Cars must display the appropriate permission disc at all times. Learners must have a legal driver’s license.

 

3.3        Parents are requested not to enter the school grounds at the beginning and end of a school day to prevent a traffic jam. Avoid the use of the school’s main gate.

 

3.4       No learner is allowed to drive any motorized vehicle on the school terrain without a valid driver’s

license.

 

3.5        During school hours learners may not be in the vicinity of the bicycle sheds, tennis clubhouses and / or any sports area.  The following areas are also forbidden:     Private houses and the area behind the workshops. During breaks and before school learners are not allowed to loiter about the gates and fences, and may not visit our neighbouring schools. Learners are also not allowed to be in the vicinity of the staff room and the carports for staff members.

 

3.6       Smoking, swearing and abusive language are unacceptable practices

 

3.7       Boys may not walk around with their hands in their pockets.

 

3.8       Chewing bubblegum, eating and / or drinking is not allowed during lessons.

 

3.9        No cell phones or any other electronic device (i.e. I-pods, MP3 players, ear phones, mobile sound systems) are allowed during school hours.  Cell phones may only be used in the class for educational purposes and then only with the permission of the teacher present in the classroom. A phone is available in the office for emergencies.  Should any of the above-mentioned items be found in the possession of a learner, it will be confiscated and locked in the safe for 14 school days after which the parent can come and collect it at the office.  Too many thefts and other irregularities are taking place and is time-consuming and unproductive for the principal and teachers. No exceptions!

 

3.10      A learner must do his / her homework every day and make sure that the correct books are at school.  The copying of work and / or duplicating of it is strictly forbidden.  Honesty is expected of all learners at all times.

 

3.11      Circulars, report cards, information forms or reply stubs must be sent back to school punctually and according to educational prescriptions.

 

3.12      Graffiti on books, walls of buildings, windows or desks / tables etc. as well as vandalism is strictly prohibited and unacceptable.  Parents / guardians will be held responsible in this regard.  Littering is prohibited. Learners are responsible for tidying up after sports meetings.

 

3.13      To have in your possession or use  or smell or being under the influence of the following is forbidden:

         Alcohol

         Cigarettes or any other drugs

         Fire-arms or any other dangerous weapons / articles

         Pornography

         Suspicious CD's, cassettes or videos

 

3.14      The following transgressions are regarded as serious:

Learners who are guilty of using alcohol or any other intoxicating substance, and

learners who commit criminal offences.

 

3.15      Fighting / intimidation / victimization / theft are seen in a serious light.  Throwing of stones and water as well as rough or dangerous games are not allowed.

 

3.16      Talking in classes can be disruptive and is not allowed.

 

3.17      Holding of hands and caressing each other, on the school grounds or any other occasion, where the school is involved, is not allowed.

 

3.18      Good and respectful behaviour towards staff, RCL members, workers and fellow students is expected.  Disrespectful behaviour will be seen in a serious light.

 

3.19      Besides these general rules, there are management rules that are applied to maintain discipline, order and the smooth functioning of the school. These rules are applicable to all learners.

 

3.20      According to the Education Laws the repeated transgression of any school rule or school uniform code is regarded as bad behaviour and strict measures will be taken against such learners.

 

 1. GUIDELINES ON APPEARANCE:

 

4.1       Hair – General:

 

 1. a) Any way-out hairstyles or temporary crazes must be discussed with or submitted to guardian teachers.
 2. b) The length of the fringe may not touch the eyebrows.
 3. c) Hair should be correct when school starts (colour, length, etc.)
 4. d) Boys may not wear dreadlocks or mushroom styles.
 5. e) Teachers have the right to admonish the learner when a hairstyle becomes unacceptable and punish according to the disciplinary system.

 

 

 

 

 

4.2       Girls - Hair:

 

 1. a) Extensions:

             Must be acceptable and natural

         Must be fastened in a ponytail or in the nape of the neck, but not on top of the head.

         Must be of the same colour as the learner's own hair.

         No beads or other trinkets may be plaited into the extensions

 1. b) Only brown, white, black or school colours (green + navy) in bands, clips, Alice bands and ribbons may be worn.
 2. c) Hair extending beyond the shirt collar, must be fastened.

 

 

4.3       Boys - Hair

 

 1. a) Hair must be cut according to the following guidelines:

         hair may not touch the eyebrows or collar or cover the top of the ears

         hair may not be partially shaved off or worn in a mushroom style or braided

         hair must be tapered and cut shorter overall

         no colouring or high-lights

 1. b) Beard and upper-lip must be clean shaven
 2. c) Side-whiskers may only be worn in line with the middle of the ear lobe
 3. d) No patterns or cuts in the hair or eye brows are allowed
 4. e) Hair growth on top of the head may not exceed one cm

 

 

4.4       Nails:

 

 1. a) Nails must be short and neat.
 2. b) ONLY colourless nail polish may be used, not shades of pink.
 3. c) NO French manicure is allowed.

 

 

4.5       Make-up:

 

 1. a) No make-up may be worn with school or sports wear. This includes foundation, eyeliner and mascara.

 

4.6       Jewellery:

 

 1. a) No jewellery may be worn with the school or sports uniform, this includes bracelets, rings and chains
 2. b) Only one earring (10mm diameter) or one silver or golden stud may be worn in each ear. This earring is allowed only in the lowest pierced hole of the ear. No big stones or pearls. Boys may not wear earrings.
 3. c) All other jewellery (boys as well as girls) will be confiscated and locked in the safe till the end of the year.
 4. d) Tattoos: No visible tattoos, body piercing or studs are allowed.

 

 1. GENERAL:

 

5.1.       The sleeves of blazers and jerseys may not be rolled up, as this stretches the sleeves and appears sloppy.

 

5.2       If shirt sleeves are rolled up, they must be above the elbow.

 

5.3.      Neither school nor sport wear may be worn with civvies.

 

5.4        A school blazer with the school badge may be worn if it is so cold that the school jersey alone is not warm enough. 

 

5.5        Participation in school activities, whether as player or spectator, must take place in the prescribed sport or school wear.

 

5.6        Sport shirts or school shirts must always be properly tucked in (even after school in public places). T-shirts may be worn under school shirts. These may not be multi-coloured, have pictures or writing printed on them.

 

5.7       All learners must wear blazers and ties to assembly on Mondays.

 

 

5.8       On Fridays learners may wear their provincial colours, 1st team colours and group colours as

agreed upon to school. These colours must be for that specific year.

 

5.9       School books must be carried in sturdy school bags or cases.

 

 1. SCHOOL WEAR:

 

6.1       BOYS  

 

Summer

 

Light blue short-sleeved shirt with school badge

Grey shorts, black belt with an ordinary/regular buckle

Navy school socks with stripes

Black school shoes (Rounded. No formal shoes.)

 

 

Winter

 

Light blue long-sleeved shirt with school badge and a school tie

Grey trousers (straight leg). No skinny or thight fit trousers are allowed

Black belts and ordinary/regular buckles.

Navy school jersey with stripes or navy blazer

No tracksuit tops

No Dri-macs or windbreakers

Navy school socks with stripes

Black school shoes (Rounded. No formal shoes.)

 

Matriculants – (Summer and Winter)

 

Light blue long-sleeved shirt with school badge and matric tie

Navy school trousers (straight leg). No skinny or thight fit trousers are allowed

Navy school jersey with stripes /white matric jersey

Navy blazer

Navy school socks

Black school shoes (Rounded. No formal shoes.)

 

Sport wear:

 

School tracksuit

Athletics uniform: shirt, shorts, tog bags and caps. Everything is available at school.

 

6.2       GIRLS

 

Summer:

 

Light blue short-sleeved shirt with school badge

Check skirt

White socks

Black school shoes

 

Winter

 

Light blue long-sleeved shirt with school badge and a school tie

Check skirt / divided skirt

Navy school jersey with stripes and/or blazer

No tracksuit tops

No dri-mac of windbreakers

Black stockings (gym-liners / opaque)

Black school shoes

 

 

 

 

Matriculants: (Summer and winter)

 

Light blue shirt with school badge and a matric tie

Navy school skirt / divided skirt

Navy school jersey with stripes/white matric jersey

Navy blazer

White socks (summer)

Navy opaque or gym-liners.

Black school shoes

 

Sport wear:

 

School tracksuit

Athletics uniform: tops, shorts, tog-bags and caps are available at school

 

6.3    GENERAL:

 

6.3.1    From time to time permission may be given that civvies may be worn to school or social events.

 

6.3.2    Only school scarves may be worn. No beanies are permitted.

 

6.3.3    Ear warmers/muffs are not permitted.

 

 

 

6.4    The following is unacceptable with regard to these social events:

 

 1. Spaghetti straps or vest-type shirts with bare midsections when civvies are worn during school hours.
 2. Clothes that advertise forbidden substances like tobacco or tobacco products, alcohol or alcoholic drinks or pop groups
 3. Bare tummies
 4. Low-cut tops / blouses
 5. Tangas that are visible
 6. See-through clothes
 7. Offensive slogans printed on T-shirts
 8. Visible underwear (boys and girls).
 9. During “Sokkies”, learners must be dressed appropriately. Supervising staff members may refuse

admission to learners who are not dressed appropriately. 

 

Pupils who break these rules will be punished as follows:

 

A temporary expulsion and debit points until correction has been made. Grade Guardian will contact parents for immediate action to correct the situation.

 

Agreement:

 

As parents/guardians of our child/children, I/we agree to ensure that our child/ren adhere to these rules.

 

 We undertake to ensure that homework and portfolio tasks are done by our child/ren.

 

 

 

___________________                                                                 ______________________

Parent/Guardian                                                                             Date

 

 

___________________                                                                 ______________________

Learner                                                                                           Date

 

 

Kontak Ons

E-pos Adres

dwn@blouskool.co.za

Telefoonnommers

056 212 4551
056 212 5433

Faksnommer

056 212 5434

Posadres

Privaatsak / Private Bag X38
Kroonstad
9500

Adres

Noordweg / North Way
De Wet Nel Terrein / Terrain
Kroonstad
9499
S27°38.103' E27°14.023'