skoolgeld


Verpligte Ouerbydrae 2017 is R10 300-00 per kind

 

 NB: HOËRSKOOL KROONSTAD IS ’N KWANTIEL 5 SKOOL!

ONS IS NIE ‘N “GEEN-FOOI” SKOOL NIE. U IS VERPLIG OM SKOOLGELD TE BETAAL!

 

 ‘n 10%-Afslag sal toegestaan word, indien u die volle bedrag teen 28 Februarie 2017 betaal.

 

 Die verpligte aanvangspaaiement van R1800-00 per kind (deel van die skoolfonds) is betaalbaar

met die heropening van die skool in Januarie 2017.

 

 Volgens die Skolewet moet skoolgeld aan die begin van die jaar ten volle vooruit betaal word.

Die Beheerliggaam gee u egter die keuse om af te betaal (slegs debietorderbetalings). Indien u

egter een (1) kalendermaand agterstallig raak (met betaling), word u onmiddellik, vir die volle

som van die jaar se skoolgeld (R10 300-00 per kind), aan die prokureurs oorhandig.

 

 Daar is slegs 2 wyses van betaling:

o Eenmalige betaling voor einde Februarie (min 10% afslag)

o Debietorder vir maandelikse betalings (10 x R850.00 paaiemente) vanaf einde Feb.

 

 BEURSE vir merieteprestasies word toegeken soos deur die Wet voorgeskryf en volgens die skool se

goedgekeurde beursskema. Beursvorms is einde Januarie 2017 beskikbaar. Aansoeke vir

beurse sluit Maandag, 28 Februarie 2017. Die verpligte aanvangspaaiement aan die begin van die

jaar moet betaal word, ongeag of ‘n beurs toegestaan word of, nie. Beurse verval, of sal

teruggeskryf word, indien u rekening agterstallig is. Dan sal u aanspreeklik gehou word vir die

volle bedrag.

 

 Aansoeke om VRYSTELLING/GEDEELTELIKE VRYSTELLING sluit op Dinsdag, 28 Februarie

2017. Laat aansoeke sal nie oorweeg word nie. Die verpligte aanvangspaaiement moet deur

ALLE leerders betaal word, ongeag of u kwalifiseer vir Vrystelling/Gedeeltelike Vrystelling of nie.

Indien u kwalifiseer vir Vrystelling en nie die R1800-00 aanvangspaaiement kontant kan betaal

nie, sal u ’n debietorder teken ter vereffening daarvan.

Oorplasingsertifikate sal teruggehou word indien skoolgeld nie ten volle betaal is nie.

Gr 11/12 – getuigskrifte / puntestate sal nie verskaf word indien skoolgeld nie op datum is nie.

Gr. 12: Indien skoolgeld teen 15 Augustus nie op datum is nie, sal betrokkenes geen uitnodiging na die

matriekafskeidfunksie ontvang nie.

 

KOSHUISGELD: R19 000-00 per jaar! Betaalbaar in 10 x R1900-00 maandelikse paaiemente.

Koshuisgeld is vooruitbetaalbaar en die eerste paaiement moet begin Januarie 2016 betaal word.

Betaling moet by die koshuisvader gedoen word.

 

 

Kontak Ons

E-pos Adres

dwn@blouskool.co.za

Telefoonnommers

056 212 4551
056 212 5433

Faksnommer

056 212 5434

Posadres

Privaatsak / Private Bag X38
Kroonstad
9500

Adres

Noordweg / North Way
De Wet Nel Terrein / Terrain
Kroonstad
9499
S27°38.103' E27°14.023'